Cultura destina més d’1 milió d’euros per a remodelar i construir locals de les societats musicals

Les obres subvencionades seran les que es duguen a terme en 2022.

Podran accedir-hi socialatats musicales que difonguen, ensenyen musica i sostinguen agrupacions musicales.

Valencia – La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicales de la Comunitat Valenciana en 2022.

Per a aquesta finalitat es destinen 1.100.000 euros que es distribuiran de la manera següent: 750.000 euros per a les obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existingents i les seues, istal 350.000 euros per a la construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials.

Només s’admetran sol licituds que incloguen projects d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 85.000,00 euros, i les inversions dels quals s’executen a partir de l’1 de gener de 2022.

L’ajuda va destinada a les entidad privada sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, promoció o divulgació i l’ensenyament de la música, i realitzen activist activi form símbés permanente: sosteniment d ‘ una agrupación instrumental no professional, siga banda o orquestra; sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa oa través de agrupacions supramunicipals, o, si no és el cas, col laborar de manera activa en la integració de joves més en sús conjuncts instrumental tendent a la seua formació musical.

El término de presentación de les sol licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Related posts

Leave a Comment

Verificado por MonsterInsights